سريال غيبت رئيس جمهور در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام با وجود اينlrm;كه سه رئيس در اين مدت روي صندلي رياست اين مجمع نشستهlrm;اند از جمله موارد انتقادي رسانهlrm;هاست. رئيس جمهور عضو اين مجمع است اما از زمان رياست هاشمي رفسنجاني تا به امروز غايب جلسات آن بوده است. روحاني چه در زمان مرحوم آيتlrm;الله هاشمي شاهرودي و چه امروز كه آيتlrm;الله آملي لاريجاني رياست اين شورا را بر عهده دارد غايب اصلي اين جلسات بوده است.

همچنين جلسات ديگر شوراها هم كه البته رئيس جمهور رياست آنlrm;ها را به عهده دارد جلسات با عدم حضور رئيس جمهور به طور منظم برگزار نميlrm;شود.

به گزارش مشرق، در همين راستا، چندي پيش <<سيد عزت ا. ضرغامي>>، از جمله اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي از عدم برگزاري جلسات اين شورا سخن گفت و در توئيتي بيان كرد:

<<طبق برنامه، بايد امروز جلسه ش. ع. ا فرهنگي تشكيل ميlrm;شد.بعد از چند بار تأييد و تكذيب، ميlrm;گويند جلسه لغو شده است! بيlrm;احترامي به اعضا به كنار، موضوعات مهم و اولويتlrm;دار انباشته شده همچنان در بلاتكليفي ماند. قرار بود نواب محترم رئيس، در اين شرايط و بر اساس آئين نامه جلسه را تشكيل دهند.>>

جالب اين جاست كه جلساتي كه رياست آن با <<حسن روحاني>> است وقتي وي حضور نداشته باشد اغلب برگزار نميlrm;شود.

جلسه شوراي عالي فضاي مجازي هم با همين روند مواجه شده است.

در همين راستا، <<احمد مازني>>، نماينده تهران ميlrm;گويد: <<خيلي وقت است كه جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي برگزار نميlrm;شود.>>

او ميlrm;گويد:

<<تا جايي كه من اطلاع دارم بعضي گفتlrm;وگوها بين برخي اعضاي اين دو شورا با آقاي رئيس جمهوري به وجود آمد كه باعث كدورتlrm;هايي شد و از آن به بعد ديگر جلسات تشكيل نشد. بعد از دعواي لفظي كه بين آقاي ضرغامي و آقاي روحاني در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بهlrm;وجود آمد، يك جلسه براي هفته بعدش پيشlrm;بيني شده بود كه لغو شد و از آن به بعد هم جلسهlrm;اي تشكيل نشد.>>

عدم برگزاري جلسات نهادهاي عالي انقلابي به علت غيبت حسن روحاني در حالي است كه تاكنون چندين بار موضوع افزايش اختيارات رئيس جمهور توسط افراد مختلف از جمله مطرح شده است، اما عدم برگزاري اين جلسات بيان ميlrm;كند كه رئيس جمهور اختيارات و رياست نهادهاي مختلفي را دارد كه از ان استفاده نميlrm;كند.

جلسات نهادهاي انقلابي برگزار نميlrm;شود و وضعيت اقتصادي هم كه با نابساماني جدي روبه روست. در اين شرايط رئيس جمهور طلب اختيارات بيشlrm;تر ميlrm;كند، اما سوال اصلي اين است كه با همه اين اختياراتي كه حسن روحاني دارد وي مشغول چه كاري است كه مشكلات اقتصادي هر روز بيشlrm;تر ميlrm;شود؟ سال گذشته بود كه مجلس، رئيس جمهور را به خانه ملت دعوت و چند سوال از وي پرسيد. نمايندگان جز يك سوال در مورد توضيح روحاني براي سوالات ديگر قانع نشدند اما وضعيت اقتصادي كشور نه تنها پيشرفت نكرده است بلكه متأسفانه حتي برخي از اقلام مورد استفاده قشر ضعيف جامعه هم افزايش قيمت داشته و اين مساله وضعيت اقتصادي را وخيمlrm;تر كرده است.

با اين شرايط نه شاهد برگزاري درست جلسات نهادهاي انقلابي با حضور رئيس جمهور هستيم و نه شاهد بهبود روند اقتصادي كشور و اين سوال باقي ميlrm;ماند كه رئيس جمهور در حال انجام چه كاري است؟

رسیدن به هدف با هر وسیله ای؟

چرا عده ای عاشق بدل هسنتد

ما در چه نقطه ای در روز عاشورا هستیم

كه ,رئيس ,جمهور ,جلسات ,ميlrm ,رياست ,رئيس جمهور ,از جمله ,عدم برگزاري ,است كه ,جلسات نهادهاي ,جلسات نهادهاي انقلابي

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

imanianschool postaf velayatlib inthalgade komeylqa pahneyekvirsh 123movafagh shomalefarda acludreceab joyandeganetala